Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Meneer de Vormgever

(hierna: ‘Algemene Voorwaarden’)

Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Meneer de Vormgever rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer B.M. de Bruin
 2. (hierna Meneer de Vormgever) en de opdrachtgever (hierna Opdrachtgever). Toepasselijkheid algemene voorwaarden Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Afwijking van de algemene voorwaarden alleen indien schriftelijk met opdrachtgever overeengekomen. Indien daardoor één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

Definities

 1. Opdrachtgever: de partij die aan Meneer de Vormgever opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. Opdracht: het verzoek van Opdrachtgever aan Meneer de Vormgever om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en Meneer de Vormgever tot stand gekomen Overeenkomst.
 4. Vervaardigde werk: datgene, van welke aard dan ook, dat door Meneer de Vormgever, in het kader van de Overeenkomst, direct of indirect, tot stand is gebracht en/of anderszins uit de werkzaamheden voorvloeit, alles in de ruimste zin van het woord.

Algemeen

 1. De werkzaamheden vangen aan bij ontvangst van een schriftelijke of per mail goedgekeurde begroting.
 2. De uitdrukkelijke opdracht aan Meneer de Vormgever om ondanks het ontbreken van een schriftelijke goedgekeurde begroting de werkzaamheden aan te vangen, geldt als een goedkeuring van de begroting, waarvan de schriftelijke vastlegging dan zo snel mogelijk volgt. Deze goedkeuring is het gevolg van handelingen door of namens de Opdrachtgever waaruit Meneer de Vormgever redelijkerwijs mocht afleiden dat Opdrachtgever akkoord ging met de uitvoering.
 3. Annulering van de opdracht na gegeven akkoord is mogelijk tegen betaling van de reeds bestede uren en gemaakte kosten. Mocht de annulering binnen een bepaalde fase plaatsvinden, dan zal het begrote bedrag van de betreffende fase in rekening worden gebracht, ook de hiermee samenhangende kosten van eventueel ingehuurde derden.
 4. Op het begrote bedrag is een afwijking van 10% van toepassing bij facturering in het geval van onvoorziene interne en/of externe factoren. Deze marge wordt, indien nodig, uitsluitend aangesproken na overleg met de klant.
 5. Meerwerk als gevolg van wijzigingen in de opdracht en/of briefing, komen voor doorberekening aan Opdrachtgever.
 6. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Meneer de Vormgever wordt overschreden. Voor een dergelijke overschrijding van de levertijd is Meneer de Vormgever niet aansprakelijk.
 7. Meneer de Vormgever zal de overeengekomen levertijd aanhouden. Indien er sprake is van een zeer krappe planning, zal de vertraging aan zijde van Opdrachtgever directe consequenties hebben voor de levertijd. Indien er tijdens de opdracht sprake is van onverwachte tegenslagen zullen de Opdrachtgever en Meneer de Vormgever in alle openheid bespreken wat de consequenties zijn voor de levertijd.

De uitvoering van de overeenkomst

 1. Meneer de Vormgever spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professional kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal Meneer de Vormgever de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Meneer de Vormgever mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan Meneer de Vormgever aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 3. Een door Meneer de Vormgever opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 4. Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van Meneer de Vormgever:
  1. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
  2. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
  3. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
 1. Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.
 2. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komen alle uit de Overeenkomst voortkomende rechten van intellectueel eigendom toe aan Meneer de Vormgever. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door middel van depot of registratie, is uitsluitend Meneer de Vormgever daartoe bevoegd.
 2. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de Meneer de Vormgever, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het vervaardigde werk van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
 3. Tenzij anders overeengekomen is het de Opdrachtgever niet toegestaan om rechten op het vervaardigde werk over te dragen aan derden.
 4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Meneer de Vormgever tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van Meneer de Vormgever, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 5. Voor zover rechten van (intellectueel eigendom) van derden in het geding zijn, zal de Meneer de Vormgever er voor zorg dragen dat in de afspraken met hen ten minste het gebruik van het vervaardigde werk in het gebied, de periode en de media als omschreven in de Opdracht is inbegrepen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Meneer de Vormgever van aanspraken – de redelijke kosten van verweer daaronder begrepen - van derden wegens vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.
 7. Indien en voor zover ter zake van de uitvoering van een opdracht door de Opdrachtgever aan Meneer de Vormgever materialen e.d. ter beschikking worden gesteld, garandeert de Opdrachtgever dat daarop geen( intellectuele)eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten, dan wel dat de Opdrachtgever mede ten behoeve van de Meneer de Vormgever ter zake van het gebruik van die materialen e.d. toestemming van die derden heeft gekregen. Voorts garandeert de Opdrachtgever dat door het gebruik van die materialen e.d. geen inbreuk wordt gemaakt op (wettelijke) voorschriften, regels, richtlijnen etc. De Opdrachtgever vrijwaart Meneer de Vormgever ter zake van alle claims van derden en voor alle door Meneer de Vormgever te lijden en/of geleden schade als gevolg van het gebruik van de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen e.d.
 8. Indien Meneer de Vormgever ideeën heeft aangedragen die om wat voor een reden niet door de Opdrachtgever worden gebruikt, is het de Opdrachtgever niet toegestaan deze alsnog door een andere partij te laten uitvoeren zonde uitdrukkelijke toestemming van Meneer de Vormgever. Indien nodig zal de Opdrachtgever hiervoor een vergoeding betalen.
 9. Meneer de Vormgever is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.
 10. Meneer de Vormgever heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

Medewerking van de Opdrachtgever

 1. Het is noodzakelijk dat de Opdrachtgever medewerking verleent aan het uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever heeft een informatieplicht om Meneer de Vormgever alle relevante informatie en stukken volledig en tijdig te verstrekken, en zal dienaangaande zo goed mogelijk samenwerken met Meneer de Vormgever, teneinde Meneer de Vormgever in staat te stellen de opdracht goed uit te voeren.
 2. Indien de Opdrachtgever deze medewerking niet of niet tijdig verleent aan Meneer de Vormgever, heeft Meneer de Vormgever het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en de hieruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.

Facturering

 1. Meneer de Vormgever factureert gefaseerd.
 2. Tussentijdse aanvullende activiteiten binnen een fase zullen als meerwerk worden begroot en gefactureerd.
 3. De kosten verbonden aan het inhuren van derden voor de uitvoering van de opdracht, worden begroot en gefactureerd.

Betalingsvoorwaarden

 1. Alle bedragen zijn exclusief BTW, reiskosten, materiaalkosten, eventuele verblijfskosten en verzend-, transport of portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Er geldt een betalingstermijn van 30 dagen, uitgaande van de factuurdatum.
 3. Meneer de Vormgever is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de offerte is gedaan, aan de Opdrachtgever door te berekenen. Dit gebeurt echter alleen als Meneer de Vormgever uitdrukkelijk aan kan tonen wat de prijswijziging is die is opgetreden en alleen als Meneer de Vormgever van mening is dat de leverancier in kwestie de beste is om in te schakelen voor de opdracht.

Geheimhouding

 1. Meneer de Vormgever en haar leveranciers verplichten zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie in relatie tot het project, ook na beëindiging van de opdracht.
 2. De klant verplicht zich dat geen enkel advies of creatief concept, gegeven door Meneer de Vormgever naar buiten wordt gebracht of ter beschikking wordt gesteld.

Aansprakelijkheid

 1. Meneer de Vormgever is slechts aansprakelijk voor materiële schade die het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming dan wel onrechtmatige daad van Meneer de Vormgever.
 2. In geen geval is Meneer de Vormgever aansprakelijk voor door Opdrachtgever of derden geleden indirecte schade, waaronder bedrijfsschade en/of gevolg schade en/of gederfde winst en/of gemiste besparingen.
 3. Schade die is ontstaan als gevolg van schuld, nalatigheid, opzet, tekortkoming of onrechtmatig handelen van leveranciers die werken in opdracht van Meneer de Vormgever, nemen de geleden schade van Opdrachtgever voor eigen rekening.
 4. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever, is dat de Opdrachtgever direct na het ontstaan van de schade zo spoedig mogelijk de schade schriftelijk bij Meneer de Vormgever meldt. De vergoeding kent een maximum, namelijk de vergoeding voor de vervaardiging van het creatieve product.
 5. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door Meneer de Vormgever, of wanneer Meneer de Vormgever de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Meneer de Vormgever redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

Overmacht

 1. Indien Meneer de Vormgever en/of Opdrachtgever door overmacht niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand langer dan dertig (30) dagen duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder de verplichting tot het betalen van enige vorm van (schade)vergoeding. Reeds verschuldigde bedragen blijven onverminderd verschuldigd.
 2. Onder overmacht van Meneer de Vormgever wordt in ieder geval verstaan te late levering of het geheel uitblijven daarvan door derden, ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van medewerkers of door Meneer de Vormgever ingeschakelde derden, zonder dat Opdrachtgever uit hoofde daarvan enig recht op vergoeding van kosten of schade kan doen gelden.
 3. Onder overmacht van Opdrachtgever wordt niet verstaan te late levering of het geheel uitblijven daarvan door derden, het door derden annuleren of wijzigen van een aan Opdrachtgever verleende opdracht of gewijzigde omstandigheden door een (geannuleerde) samenwerking, waaronder mede begrepen een overname of fusie.

Beëindiging overeenkomst

 1. Meneer de Vormgever is bevoegd de overeenkomst met de Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever in staat van faillissement raakt, een aanvraag daartoe doet of surséance van betaling aanvraagt.

Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

Juli 2017

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 59927275 en te downloaden via meneerdevormgever.nl